ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2014

One who has devotion....

One who has devotion to
the Guru, one who has totally
surrendered himself to the
Guru, one who serves the Guru
wholeheartedly, knows no grief,
no sorrow, no fear, no pain, no
misery, no ignorance and
he instantly attains Selfillumination.

—Swami Sivananda, Hrishikesh,

ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2013

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2013

ಮರೆಯಬೇಡ

ಅನ್ಯರಿಗಾಗಿ
ನಿನ್ನ ತನವ ಮರೆಯಬೇಡ.
ಏಕೆಂದರೆ,
ನಿನ್ನಂತೆ ಇತರರು
ಇರಲಸಾಧ್ಯ.
ನಿನ್ನಂತೆ ನೀನಿರು...

ಅದುವೆ ಧನಾತ್ಮಕತೆ...