ಬುಧವಾರ, ಮೇ 4, 2011

ಓ! ಚಲುವೆ...

ಓ ಚಲುವೆ - ರಾಗ ತಾಳ

ಓ ಚಲುವೆ ನಾಟ್ಯದ ಸಿರಿನವಿಲೆ

ಹಂಸದ ನಡೆಯವಳೆ

ನಿನ್ನ ಮೋಹದ ಅಮಲಿನಲಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತಿರುವೆ......

ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಮಂದಿರದಿ ದೇವತೆ ನೀನಾದೆ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲಿ ರಾಣಿಯು ನೀನಾದೆ

ನನ್ನ ಮಧುರ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಲೆಗಳಲಿ ತೇಲುವ ದೋಣಿಯು ನೀ

ಬಾ ತೀರದಿ ಕಾಯುತಿರೆ, ಈ ಹೃದಯವು ಮಿಡಿಯುತಿದೆ !!

ಓ ಚಲುವೆ (ಪಲ್ಲವಿ)

ವಿಕಸಿತ ಕುಸುಮದಲೂ ನಿನ್ನ ಹೂ ನಗೆ ಮೂಡುವುದು

ತೇಲುವ ಮುಗಿಲಿನಲೂ ನಿನ್ನ ರೂಪವೆ ಕಾಣುವುದು

ನನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ

ಕಣ್ ತೆರೆದರೆ ಕಾಣಿಸುವೆ, ಈ ಮನದಲಿ ಉಳಿದಿರುವೆ

!! ಓ ಚಲುವೆ (ಪಲ್ಲವಿ)

ಸುಂದರಿಯೇ ನನ್ನ ಅಶಾ ಮಂಜರಿಯೆ

ನನ್ನ ತನುವಿನ ಅಣು ಅಣುವೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪಂಜರದಿ ನಾ ಜಪಿಸುವ ಗಿಳಿಯಾದೆ,

ತಪಿಸುವ ಮಣಿಯಾದೆ

!!ಓ ಚಲುವೆ (ಪಲ್ಲವಿ)

Gift by PTN

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: