ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 2, 2009

ಹೊಸ ವರುಷ 2009

ಹೊಸತು ಹೊಸತು -
ಹೊಸ ವರುಷ ತರಲಿ ಹರುಷ
ಎರಡುಸಾವಿರದೊಂಭತ್ತು ತರಲಿ ಸಂತಸ,
ಸಂಪತ್ತು,ದೂರಮಾಡಲಿ ಜಗದ ಜನರಲ್ಲಿನ ಆತಂಕ, ಆಪತ್ತು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: