ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2012

ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್‌ನ ಒಂದು ಕವನ

 ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 'ಸೋದರಿಯರ ದಿನ'. ಈ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

To My Sister 
 by 
William Wordsworth
(1770-1850)

It is the first mild day of March:
Each minute sweeter than before
The redbreast sings from the tall larch
That stands beside our door. 

There is a blessing in the air,
Which seems a sense of joy to yield
To the bare trees, and mountains bare,
And grass in the green field. 

My sister! ('tis a wish of mine)
Now that our morning meal is done,
Make haste, your morning task resign;
Come forth and feel the sun. 

Edward will come with you;--and, pray,
Put on with speed your woodland dress;
And bring no book: for this one day
We'll give to idleness. 

No joyless forms shall regulate
Our living calendar:
We from to-day, my Friend, will date
The opening of the year. 

Love, now a universal birth,
From heart to heart is stealing,
From earth to man, from man to earth:
--It is the hour of feeling. 

One moment now may give us more
Than years of toiling reason:
Our minds shall drink at every pore
The spirit of the season. 

Some silent laws our hearts will make,
Which they shall long obey:
We for the year to come may take
Our temper from to-day. 

And from the blessed power that rolls
About, below, above,
We'll frame the measure of our souls:
They shall be tuned to love. 

Then come, my Sister! come, I pray,
With speed put on your woodland dress;
And bring no book: for this one day
We'll give to idleness
________________________________________________________________________________

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: