ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

ಏಳು, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋ...

K¼ÀÄ, JZÀÑgÀUÉƼÉÆî AiÀÄĪÀPÀ

K¼ÀÄ, JZÀÑgÀUÉƼÉÆî AiÀÄĪÀPÀ

EzÉÆà §A¢ºÀÄzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀ¸ÀAvÀPÁ®

ªÀÄgÀÄUÀ¢gÀÄ «ÄAazÀ PÁ®PÉÌ

«ÄÃgÀ¢gÀÄ ¤£Àß «ªÉÃPÀ

w½AiÉÄ ¤Ã£ÀÄ CzÀgÀ vÀÆPÀ

CzÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ eÁÕ£ÀzÁ ¨É¼ÀPÀÄ

EgÀ° ¤£ÀUÉ ¸ÀAAiÀĪÀÄzÀ ¸ÀAPÉÆïÉ

¨ÉÃqÀ F ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ¨Á¼ÉÃ

¨ÉÃqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ±ÁAwAiÀÄ

©lÄÖ©qÀÄ PÁæAwAiÀÄ

©qÀzÉ ¥ÀqÉAiÉÆ eÁÕ£À

ºÉÆqÉzÉÆÃr¸ÀÄ ¤£Àß CeÁÕ£À

¤£ÀVzÉ C£ÀAvÀ ±ÀQÛ

w½ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¼ÀĪÀ AiÀÄÄQÛ

¤Ã£ÀÄ §jAiÀÄ zÉúÀªÀ®èªÉÇÃ

¤Ã£ÀÄ DvÀä£ÁVgÀĪÉAiÉÆÃ

EzÀ£ÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ

¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¤£ÀUÉ eÁÕ£ÀzÁ ¨É¼ÀPÀÄ

K¼ÀÄ, JZÀÑgÀUÉƼÉÆî AiÀÄĪÀPÀ

EzÉÆà §A¢ºÀÄzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀ¸ÀAvÀPÁ®

["«£ÀAiÀÄ" PÁ¯ÉÃdÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è (Dgï.«. PÁ¯ÉÃdÄ) ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ PÀªÀ£À: 1990-91]

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಇಂಚರ ಹೇಳಿದರು...

ಚಂದ್ರು ಸರ್,
ಸೊಗಸಾದ ಕವನ,
ವಿವೇಕಾನಂದರ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದಂತಿದೆ ಕವನ,
ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವೂ ಹೌದು

ಕ್ಷಣ... ಚಿಂತನೆ... bhchandru ಹೇಳಿದರು...

ಗುರು ಅವರೆ,
ಕವನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನೇ - ನನಗೆ ನಾನೇ (೧೦+ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ) ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ.

ಸ್ನೇಹದಿಂದ,
ಚಂದ್ರು